YAPC::Asia 2006 Tokyo Sessions

Kwiki-Kwiki

Kwiki-Kwiki reinvents the way distributing wikis. It is based on Kwiki, the framework for Wiki, to be the framework of Wiki distribution. With Kwiki-Kwiki, Kwiki hackers are now easily bundle any plugin they want and make a Kwiki package easily.

Kwiki-Kwiki は Wiki の配布方法の再発明です。Kwiki をベースに、Wiki ディストリビューションのフレームワークを目指しています。Kwiki-Kwiki を使えば、Kwiki ハッカーがプラグインを簡単にバンドルしたり、新しい Kwiki パッケージを簡単につくることができます。